top of page

“Taka Spa” klientu privātuma aizsardzības un datu apstrādes politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Taka Esse” , turpmāk saukta – “Taka Spa”.

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003588877

Kronvalda bulv.3a, Rīga

e-pasts:  takaspa@takaspa.lv

2. Personas datu apstrādes operators

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Taka Esse” , turpmāk saukta – “Taka Spa”.

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003588877

Kronvalda bulv.3a, Rīga

e-pasts:  takaspa@takaspa.lv

3. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?
“Taka Spa” sagatavojis savu  Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz uzņēmuma praksi attiecībā uz informāciju, ko “Taka Spa”  ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot “Taka Spa” produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī “Taka Spa”  interneta vietnes www.takaspa.lv, turpmāk – “Vietne”, apmeklēšanu.

4. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?
“Taka Spa” iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājaties “Taka Spa”  produktus vai pakalpojumus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem vai piedalāties “Taka Spa”  organizētajos pasākumos.
“Taka Spa”  apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizētu “Taka Spa” attiecības  ar klientiem.
“Taka Spa”  izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, , ko veic “Taka Spa”.
Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti  vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, “Taka Spa” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādātu vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

4.1. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai:
“Taka Spa”  drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi.

4.2. Mārketingam:

4.2.1. Informēšanai, saziņai ar Jums.

“Taka Spa” drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums,  atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar “Taka Spa” produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.2. “Taka Spa”  drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus;

4.2.3. “Taka Spa”  iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai
4.2.4. “Taka Spa”  drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu savus produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.5. “Taka Spa”  Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

5. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?
- vārds, uzvārds;
- kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
- klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
- jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
- jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija;
- e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
- Jūsu pirkumu un pakalpojumu izmantojuma vēsture;
- Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
- Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus. 

6. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?
Lielākā daļa informācijas tiek ievākta no  Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā. 

7. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?
“Taka Spa”  nodrošina Jūsu personas datus  neizpaušanu trešajām  personām ārpus uzņēmuma, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.
“Taka Spa”    var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde u.tml.
“Taka Spa”   var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam. 
Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. 
Ņemiet vērā, ka “Taka Spa” var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi .Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

8. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām. 

9. Datu drošības nodrošināšana
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, “Taka Spa”  ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

10. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot 
Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas “Taka Spa” datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz “Taka Spa” pēc adreses: Kronvalda bulv.3a, Rīga uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka “Taka Spa” nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības. 
Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt “Taka Spa”   apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz “Taka Spa”  pēc adreses: Kronvalda bulv.3a, Rīga,  vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma nobeiguma daļā. 
Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu  datu apstrādes atteikuma gadījumā , mēs  nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par  pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus! 

11. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar “Taka Spa” pa e-pastu takaspa@takaspa.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

bottom of page